пасти

пасти
ПА|СТИ1 (424), ДОУ, ДЕТЬ гл.
1.Пасть, упасть:

таче бывъшю сънѧтию и многомъ ѿ бою орѹжиѥмь падъшемъ. ЖФП XII, 47г; аще зерно пшеницно. падъ на земли не ѹмреть. тъ ѥдино прѣбѹдеть. ИларПоуч XI сп. сер. XIII, 209г; и шибе громъ. и мълни˫а. и падоша вси людьѥ. и цр҃кы загоресѧ. ЛН XIII2, 47 об. (1187); и ѿ трѹда изнемогъ падѣ ѹмрети хотѧше. ПрЛ 1282, 140б; слѣпъ слѣпа водѧ оба в ровъ падета. (πεσοῦνται) ПНЧ 1296, 54; падъ с высоты домѹ своѥго и разболѣвъсѧ, ѹмре (πεσών) ГА XIV1, 116а; и пакы падъ на ложи своѥмь плакасѧ горко. ЧтБГ к. XI сп. XIV2, 98г; ѡн же ѿ многы(х) ранъ паде. и тако скончасѧ. ЛЛ 1377, 169 об. (1263); падши ѹмре предъ враты. Пр 1383, 112а; не ˫ако же бо пасти люто. нъ ѥже падъше лежати. а не въстати. Там же, 116а; самъ же мних(ъ) высока холъма падъ разбисѧ. ПНЧ к. XIV, 125а; i видѣвши его падоша вси мр҃тви. ПрП XIV–XV (2), 119г; аще же прикл(ю)читсѧ пасти. въскорѣ въскочити подобае(т). (πεσεῖν) ЖВИ XIV–XV, 49а; бл҃говѣрныи кнѧзь ст҃осла(в). сѹщии же съ ст҃ыма ѿ страха падоша ˫ако мр҃тви. ПКП 1406, 136в; по сем же ѹбо паде манна съ нб҃си. Пал 1406, 129г; мнози падше. с конии ѹмроша. инии ѹ˫азвени быша. ѿ крѣпости ѹдарени˫а копѣиного. ЛИ ок. 1425, 270 (1249);

| образн.:

Паче же блюди словесъ ѥго не дажь ни ѥдиномѹ словеси ѥго пасти на земли. дражьша бо бисьр‹а› сѹть ст҃а˫а словеса. Изб 1076, 15; не д(а)и же ни единому слову его пасти н(а) земли дражѣешi бо бисера суть ст҃хъ словеса. ЗЦ XIV/XV, 10б;

|| обрушиться, рухнуть:

и падоша вси храми и цьркви, и мнози посѹтi быша падениѥмь. памѧ(т) таковѹю страшнаго трѹса праздьнѹѥмъ. ПрЛ 1282, 59в; То(г) же лѣ(т) погорѣ юрьевъ нѣмецьскыi всь. i божници iхъ. i полаты каменыи скрѹшившесѧ падоша. ЛН ок. 1330, 165 об. (1328); Х(с)олюбивыи кнѧ(з) Костѧнтинъ. заложи цр҃квь ст҃ую Б҃цю на первѣмь мѣстѣ падша˫а цр҃кве. ЛЛ 1377, 149 (1213); видѣ ан҃глъ стѣну едину хотѧщю пасти. ПНЧ к. XIV, 118а; Да падуть на мѧ горы и холми. и покрыють мѧ безаконьнаго и грѣшнаго. (πέσετε) ФСт XIV/XV, 122г; но ˫ако ѥрихону стѣны падоша. тако и безаконьници и лжесловци падоша. Пал 1406, 166а;

|| выпасть (о жребии):

и бѣ ѹ него с҃нъ красенъ лицемъ и д҃шею. на сего паде жребии по зав(и)сти дь˫аволи. ЛЛ 1377, 26 об. (983); рѣша послани к нему [варягу] паде жребии на с҃нъ твоi. ПрП XIV–XV (2), 186в;

|| опуститься; выпасть:

и пакы тьма паде на нихъ. (ἔπεσε) СбТр XII/XIII, 31; Въ то (ж). лѣ(т). паде метыль гѹстъ. по земли и по водѣ. ЛН XIII2, 11 об. (1127); снѣгъ паде до колѣна. Надп (М.) № 246, к. XIII–XIV; гра(д) паде и многы ѹби. Пр 1383, 139г; канунъ михаилува дни снигъ палѧ. Мин XIII (дек.), 1 (зап. XIV–XV); в то же лѣто паде снѣгъ великъ въ Киевьскои сторони. ЛИ ок. 1425, 116 об. (1144);

|| перен.:

аще же чл҃вчьска страсть падеть на нь, или жена емѹ ѹмреть, забываеть ˫аже писа(л) и ины гл҃сы пѣсньны приносить. (πραγμοτων) Пч н. XV (1), 128 об.; страхъ же великъ и ѹжасть паде на го||родѣ и быша аки мр҃твѣ. ЛИ ок. 1425, 291–292 (1277).

2. Преклониться, стать на колени:

и пришьдъ къ прп҃дбьнѹмѹ антонию. ѥгоже видѣвъ и падъ поклонис˫а ѥмѹ съ сльзами мол˫ас˫а ѥмѹ. ЖФП XII, 31б; и падъ ниць прос˫аше прощени˫а. СкБГ XII, 20г; и ѿ страха велика падоша ници. ЧудН XII, 69б; и падъше поклонишасѧ прѣдъ ѡбразомь иконы г҃нѧ. ПрЛ 1282, 49в; и вниде в цр҃квь ст҃ы˫а Софь˫а падъ на колѣну пре(д) ѡлтаре(м). нача молитисѧ со слезами. ЛЛ 1377, 168 об. (1263); иде [Глеб] ко иконѣ ст҃ы˫а б҃ца. и ту падъ поклонисѧ съ слезами. ЧтБГ к. XI сп. XIV2, 96а; ѡн же познавъ дрѹжинѹ свою. и паде предъ ними съ слезами. СбТр XIV/XV, 199 об.; приш(е)дша падоста на ногѹ бл҃жномѹ. про||сѧща прощени˫а. ПКП 1406, 152в–г; азъ есмь падыи пред лицемь вашимъ просѧ мл(с)ти. Пал 1406, 89г; бо˫аре же пришедше падше на ногѹ его просѧще мл(с)ти. ЛИ ок. 1425, 263 (1235);

пасти на лиципасть ниц:

паде на лици при ногѹ ѥпифановѹ. || ˫ако да помолить(с) и прозрить. (ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον) ПНЧ 1296, 80в.

3. Погибнуть:

Оувѣдѣ. на с˫а паче нежели на ѡны ѡрѹжиѥ подвизавъ. неправьдьныи воиникъ. страстьнѣ падъ на || брани. и ц(с)рьствѹ же римьскомѹ и воиномъ. посрамлѥни. (πεσών) ЖФСт к. XII, 93–94; и тако дрѹгымъ падьшимъ ѿ глада. трѹпиѥ по ѹлицѧмъ. и по търгѹ. ЛН XIII2, 12 (1128); и множьство паде головъ. ˫ако и числа нѣтѹ. Там же, 39 об. (1174); предамь вы въ оружие. и вси заколениемь падете. КР 1284, 351а; не падоша ли силнии наши кнѧзи ѡстриѥмь меча. КН 1285–1291, 540б; то же МПр XIV2, 8 об.; Многомъ же падшимъ ѿ немощи. ПНЧ 1296, 53 об.; наѹтри˫а ты ‹и› сн҃ве твои падѹть. (πεσοῦνται) ГА XIV1, 82в; и бы(с) сѣча зла и мнози падоша. ЛЛ 1377, 56 об. (1067); и паде патриархъ атикъ. антиохиискыи альѯанъдръ. Пр 1383, 117г; И по семь бы(с) брань пакы съ иноплеменьникы. и падоша ѿ руку дв҃дву. Пал 1406, 1936; и падоша мнози врази наши супостати предъ Рускыми кнѧзи и вои. ЛИ ок. 1425, 99 об. (1111); а новгородьцевъ паде пѧть на десѧтъ мѹжь. МинПр н. XV, 2;

прич. в роли с.:

иже изъ ада изметь. падъшаго ранами. КН 1285–1291, 609в; не вѣсте ли ˫ако воина. безъ падшихъ мртвы(х) не бываеть. ЛИ ок. 1425, 275 об. (1254);

| о животных:

ѹ шеменкина конь пале. ГрБ № 20, 80–90 XIV;

|| потерпеть поражение:

надѣ˫аи бо сѧ на б҃атьство своѥ. тъ падеть. и имѣниѥ тъщьно събираѥмо съ безакониѥмь. тъщетьно бываѥть. (πεσεῖται) СбТр XII/XIII, 123.

4. Преступить закон; впасть в грех:

Аште къто старъ и немошть||нъ и отънемоглъ. рекше не можеть чрьньць быти. то како можеть покаѧтисѧ и не пасти. (σωϑῆναι!) Изб 1076, 202–202 об.;

прич. в роли с.:

˫ако падъшиимъ ѹбо и застѹпающиимъ бещьстви˫а отъпѹщати ѹбо кающиимъсѧ. не дати же имь ѥще мѣста клироса. (καταπεπτωχόσι) КЕ XII, 215а; вл҃дко ц҃рю. помилѹи падъшаго. СбТр XII/XIII, 59; помилуи падшаго. ЛЛ 1377, 84 об. (1096); ты же падша не презрi. (πεσόντα) ГБ к. XIV, 103б; Мѹжь вороча˫асѧ ˫азыкомъ, падеть въ зло. (ἐμπεσεῖται) Пч н. XV (1), 74 об.; вл(д)ко ц҃рю помилуi мѧ падшаго воздвигни (ми) ѹгрѧзшаго в калѣ грѣховнѣ(м) СбПаис н. XV, 103;

прич. в роли с.:

дрѹгыѥ же книгами дьрза˫а. и д҃шевьноѥ падъшеѥ въставл˫а˫а. и словесы лѹчьшими мол˫а. (τὸ πεπτωκός) ЖФСт к. XII, 116;

|| пасти съ (кемл.) – впасть в грех прелюбодеяния:

и ѿ силы непри˫азнины. паде съ женою ѥго дь˫аконъ. Пр 1383, 125б; и ключисѧ ему пасти с нею. (πεσεῖν μετ’ αὐτῆς) ПНЧ к. XIV, 172в;

|| пасти на (чтол.) – предаться чемул.:

а злии чл҃вци падоша на грабежи. что въ цр҃квхъ все разграбиша. ЛН ок. 1330, 151 (1299).

ПАС|ТИ 2 (98), ОУ, ЕТЬ гл.
1.Пасти:

да бы ни ѥдинъ ѿ стада ѥго ѿлѹчилъсѧ. нъ вьсѧ въ кѹпѣ ˫ако пастѹхъ добрыи пакы пасѧше. ЖФП XII, 50б; сего села дѣтi пасѧхѹ овчѣ. ПрЛ 1282, 120б; Наимовавы(i) наемника пасти стадо. не взыще(т) ѿ него ничто. аще покажетсѧ ˫ако токмо льсти его разбоиници ѿѧша е. КР 1284, 295а; ови прележаще польскихъ злацѣхъ скотъ и конѧ пасѹще. Пр 1383, 132а; кто пасеть стадо ѿ млека ѥго не ˫а(с)ть ли. ли кто садить виноградъ ѿ плода ѥго не приемлеть ли. (ποιμαίνει) ПНЧ к. XIV, 140в; и посла его на село свое свинеи пастъ. СбТр XIV/XV, 3; аще бо пастухъ паса стадо не ѹблюдеть стада тогда волкъ пришедъ распудить стадо ѡвцѧ въсхыщаѥть. велико зло || бываеть пастуху тому. ЗЦ XIV/XV, 101а–б; и тъ посла его на свое дѣло пастъ свинии. Там же, 104а; ѡн же посла его на село свое паст(и) свинии. ЖВИ XIV–XV, 48а; ѥгда пасѧхъ ѹбо стада оц҃а моѥго. аще придѧшеть. левъ или медвѣдь. поражахъ и. Пал 1406, 188в;

| образн.:

Се же сбысѧ пр҃рченьѥ бл҃жнаго ѡц҃а нашего ѱеодось˫а. добраго пастуха. иже пасѧше словесны˫а ѡвцѧ. нелицемѣрно с кротостью. ЛЛ 1377, 71 (1091); хс҃ъ б҃ъ нашь… пасеть тело всѧкимь ѡбилиѥмъ. А д҃шю пашеть [вм. пасеть] ѹчениемь книжнымъ. СбСоф XIV–XV, 111а; Иже сѧ ѹтвержаеть лъжею, тотъ пасеть вѣтры и птицѣ крилаты˫а. (ποιμανεῖ) Пч н. XV (1), 90;

|| перен.:

И тако ему живущу в д҃ни сво˫а. и землю свою пасущу правдою. мужьство(м) же и смысло(м). ИларСлЗак XI сп. XV, 167.

2. Руководить, наставлять:

г҃ь пасеть мѧ и ничтоже мене не лиши(т). СбЯр XIII2, 143; пасе же [Иаков] ѥр(с)лмьскѹю цр҃квь. и многы ѹча ѿ ѥлинъ. и ѿ июдѣи ѡбращаше къ б҃ѹ. ПрЛ 1282, 54г; пастырь бо добрыи д҃шю свою полагаеть за ѡвцѧ. сице ѹбо еп(с)пи пасуще паству х(с)ву. КР 1284, 349б; и пасъ [Иоанн] люди б҃и˫а и прп(д)бно цр(к)вь ѹправивъ лѣ(т) •г͠і• и м(с)ць •е҃• Пр 1313, 5а; моли же [Изяслав] прп(д)бнаго митрополита георги˫а. тогда пасуща х(с)во стадо. да створить мл҃тву на мѣстѣ томъ. ЧтБГ к. XI сп. XIV2, 43б; долженъ ѥсмь васъ пасти и ѹчити порученую паству. СбУв XIV2, 64 об.; пашаше своѥ стадо словесы кроткыми. Пр 1383, 90б;

|| владеть, распоряжаться кем-л. Прич. в роли с.:

заповѣдающе пасѹщемѹ ѥ˫а [девицу, проданную в рабство] по˫ати ю, и приносити ѿ не˫а по всѧ д҃ни златиць три. (τῷ νέμοντι) ГА XIV1, 200г.

3. Беречь, хранить:

и да ѥму ѡц҃ь кр(с)тъ ч(с)тны и мечь. река… нынѣ даю ти. пасти люди сво˫а ѿ противныхъ. ЛЛ 1377, 142 (1206).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "пасти" в других словарях:

 • пасти — (1) 1. Подстерегать: Игорь къ Дону вои ведетъ! Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубію. 9. А уже бѣды их пасоша птицы крылати под облак лѣтят. Задон. Унд., 537 (XVII в. ← XIV в.). Переводы. Перв …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • ПАСТИ — ПАСТИ, пасывать что, припасать, готовить, держа в запасе, про нужду, напору, впору. Паси денежки на срок. Паси вино к празднику. Не паси дела, паси хлеба (т. е. дела в запас не покидай). Дети отца бьют, на себя запас пасут. Пасеное словцо за… …   Толковый словарь Даля

 • ПАСТИ — ПАСТИ, пасу, пасёшь, прош. вр. пас, пасла, несовер., кого что. Присматривать за кем чем нибудь (за скотом, птицей) во время выгона на подножный корм. Пасти коров. Пасти стадо. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ПАСТИ — ПАСТИ, су, сёшь; пас, пасла; пасший; пасши; несовер., кого (что). Следить за пасущимся скотом, домашним животным. П. стадо. П. гусей. | сущ. пастьба, ы, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • пасти — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я пасу, ты пасёшь, он/она/оно пасёт, мы пасём, вы пасёте, они пасут, паси, пасите, пас, пасла, пасло, пасли, пасущий, пасомый, пасший, пася Если человек пасёт домашних животных (коров, коз, овец и т. д …   Толковый словарь Дмитриева

 • пасти — не спускать с глаз, приглядывать, наблюдать, присматривать, надзирать, выпасать, следить, не выпускать из своего взгляда, держать под надзором, не спускать глаз, не упускать из виду, держать под наблюдением Словарь русских синонимов. пасти см.… …   Словарь синонимов

 • пасти — пасти: пасти очима: слѣдить глазами, не сводить глазъ [ІФ,1890] пасти очима (343): стежити, слідкувати, [MО,VI] …   Толковый украинский словарь

 • пасти́ — пасти, пасу, пасёшь; пас, пасла, ло, ли …   Русское словесное ударение

 • пасти́сь — пастись, пасётся; пасся, паслась, лось, лись …   Русское словесное ударение

 • Пасти — I несов. перех. Присматривать за скотом, птицей и т.п. во время выгона на подножный корм. II несов. перех. местн. Припасать, беречь. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Пасти — I несов. перех. Присматривать за скотом, птицей и т.п. во время выгона на подножный корм. II несов. перех. местн. Припасать, беречь. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»